พานเชิง 8 นิ้ว ลายสับปะร

พานเชิง 8 นิ้ว ลายสับปะรด