ชุดชามกลมขาว 3-8 นิ้ว

ชุดชามกลมขาว 3-8 นิ้ว เนื้อนิวโบน